July 27, 2008

Cestopis o stopovn po Evrop? IV.

Den t?et: Mestre, Pescara

Rno balme a jdem k silnici, kterou jsme m?li p?es noc za hlavou. Koukm do mapy a kroutm hlavou, protoe odsud se prost? nem?eme nikam dostat. Pravd?podobnost, e n?kdo odsud pojede sm?rem k Bentkm se bl nule, navc za pr kilometr? se k? dlnice A4 a A20, take projd?jc auta z kemp? pojedou sp dom? na sever, do N?mecka ?i Rakouska a budou pln rodin vracejcch se z dovolen. Navc je ned?le, co moji domn?nku jenom umoc?uje a po projet pr destek aut zji?uji, e jsem se nemlil. Stopujeme a st?dme cedulky na r?zn m?sta vdy, kdy dosp?jeme k tomu, e pouit cedulka je nm na prd. Vechny jsou na prd. Npad uzrl v hlav?, beru ?ist papr a pu cedulku s velmi jasnm a stru?nm sd?lenm: A4.

Kone?n? to klaplo, stav nm nov kombk Opel Vectra, za volantem mlad sle?na, ko?ka, opravdu moc p?kn. Mluv trochu anglicky. ?k, e miluje takovouhle turistiku, proto zastavila, a e jede prv? do prce, kter je hned u dlnice A4. Vyhod ns pr destek metr? p?ed njezdem, ale nai pozornost upout velk Spar, kam m?me nakoupit dal vodu.

Jdeme k njezdu a poprv vidme, jak takov njezd na italskou Autostrdu vypad. Polilo m? horko, protoe mi dolo, e tady nikde auto nestopneme. Njezd je rovnou z velk nep?stupn k?iovatky a ?lov?k, kter to m v hlav? v po?dku, za njezd p?ky ur?it? nep?jde. Take si zbv stoupnout jen n?kde p?ed k?iovatku, jen na jednu ze silnic, kter do n vede, co je t?etinov trafik, jet? d?len t?ema, protoe auta odbo?uj do vech sm?r?, nejen sm?rem na dlnici.

Chvli okolo k?iovakty r?zn? p?ebhme, abychom si prohldli, jak dopravn situace vypad. V t?icetistup?ovm vedru a na slun?ku funme, batohy po?dn? zt?kly a stres s nma trochu cloum. Sledujeme, ze kterho sm?ru nejvce aut odbo?uje na Autostrdu. Szme na jednoho favorita a p?ebhme na sprvn msto pobl benznky. Trafik je tu hodn? intenzivn a auta jedou i docela pomalu, take anci snad mme. Cedulka Venezia, Mestre informuje o naem sm?ru. Ani nevm za jak dlouho, ale nebylo to vc ne 15 minut, slym za zdy n?kolikrt troubit auto, oto?m se a mvaj na ns n?jac lid u velkho auta a zrove? vidm, jak v aut? p?eskldvaj zavazadla.

Rychle balme v?ci, b?me k autu. Je to docela p?kn van – Opel Vivaro – a je fakt fest nacpan jak lidma, tak kuframa a batohama a po st?echu. Jsou to hodn? mlad lid, aspo? p?lka z nich ur?it? mlad ne my, vesel, vysmt, trhl. Nem?em uv??it, e kv?li nm vechno p?eskldali, abychom se tam jet? nacpali. Do prost?edn ?ady seda?ek si sedaj ?ty?i, aby v posledn ?ad? byli aspo? dv? msta pro ns a zbytek kufr?. Naskldme se bez problm?. What's the station?, vol n?kdo z p?edu. Vyjdme.

Trochu anglicky um jen sle?na vp?edu, p?kn kus (nakonec zji?ujeme, e je brazilka), zbytek ze sebe lme pr slov anglicky sp pro pobaven zbytku lid. Hudba hraje tak nahlas, e to je i na m? moc, v aut? se sm?je a blbne a my zas nev??me svm o?m, koho jsme to zastavili :)

B?hem prvn pauzy dochz k prvn komunikaci. Zji?ujeme, kdo je kdo, kdo kam jede. Rovn? zji?ujeme, e auto v Mestre nekon?. Byli na severu na n?jak brigd? a te? jedou vichni spole?n? dom? a ?idi? je bude vysazovat pr?b?n? po cel Itlii, protoe on sm jede nejdl. Skoro jsem se zapomn?l zeptat, kudyma to vlastn? vude jedou. P?es Bari? Coe? To je p?es celou Itlii a na jih, sen o luxusnch dovolench a nejhez?m italskm mo?i. Sm jede a do Taranta, to u je pod botou. On tam pr bydl. Ptm se, jestli jedou p?es Pescaru. JEDOU! Rume vstup v Mestre u Bentek a chceme s nima a do Pescary. Nen problm :) P?ijde jim to stran? vtipn, jak jsme najednou zm?nili clovou stanici.

Pu o tom SMSku a vrac se mi siln doporu?en, abychom jeli a do Taranta, e to je jedno z nejhez?ch mst. Jsme ale skromn?j, Pescara nm na spln?n zitk? snad sta? a budem to mt pak sna cestu zptky (rozdl cca 5 hodin jzdy je u znt).

V Mestre vyhazujem sle?nu brazilku na vlak a v aut? je tak o kousek msta vc. Fr?me jak o zvod, ?idi? m pedl po?d a na zemi a ob?as mi p?ijde, e i p?es pln auto jedem mon rychleji ne s AudiA6 na Slovinsko. Padova, Bologna, Rimini, Ancona, jedeme asi 6 hodin, kdy p?i?tu vechny p?estvky na benznkch, a kone?n? Pescara. Severn exit, na kter jsme cht?li, protoe je hned u mo?e, omylem p?ejel… Tak e ns pr vyhod na zpadnm. To jsem se m?l ale nejd?ve kouknout do mapy, protoe pak bych zjistil, e od zpadnho exitu je Pescara jet? dobrch 10 kilometr?. Lou?me se se super odvozem za turniketovm sjezdem z dlnice a p?emlme, co te?, kdy je okolo n zase jen pletenice dlnic.

Ptme se starho pna stojcho vedle sv motorky, kterm sm?rem se mme vydat, kdy chceme k mo?i (kter jsme iroko daleko nikde nevid?li). Anglicky zas ani slovo, jen kroutil hlavou n?co ve smyslu, e mo?e tady nikde nen a z italtiny jsme odtuili, e tak 10 minut autem a e a? na n?co po?kme. Nev?d?li jsme na co, ale ?ekali, za chvli se objevil Ford Mondeo, ve kterm jela jeho manelka, nazna?il nm, a? sedneme do auta, tak jsme sedli a odjeli nev?dc kam. Pan v aut? me no inglese, no inglese a smla se. Nerozum?la ani Czech Republic, a tak jsme zkusili Repubblica Ceca. , Repubblica Ceca, Repubblica Ceca. Praga! Kvme, e je sprvn?. Praga, Praga, bellissimo! Me – Praga – Due! Usmvme se, protoe nevme, co na to ?ct. Repubblica Ceca – Jan Palach!, ?ekla. To ns velmi p?ekvapilo. P?ijedem do Pescary, n?kde zastavme a j u vystupuji. Znovu se ptme na pl, pan slovu beach nerozum, nat?st Jul?a ?k spiaggia. Pan pochop, skoro nsilm m? str? zptky do auta, s sm?vem ?ekne Sorry! a jedem zas pln? jinam.

Jsme vysazeni n?kde v plnm turistickm centru, kde za?n pl. Vidm stovky hotel?, restaurac, pizzeri, pl je p?epln?n, lidi se na ns divn? dvaj. D?kujeme za odvoz a v duchu si ?kme, e jsme mohli do italtiny p?eloit n?co jako seaside nebo shore, ale v?bec ne beach, protoe jsme hlavn? pot?ebovali n?kde nenpadn? postavit stan, levn? si nakoupit a bt jinde, ne vech t?chto milion lid. Pl a ta nekone?n ?ada hotel? p?ece mus n?kde skon?it. P?jdeme podl a a skon? m?sto, tak tam najdem n?kde n?jakou trvu a hout, kde to zapchnem.

Je d?sn vedro a my u jdem hodn? dlouhou dobu. Neustle se p?ed nmi otvr dal a dal ?ada hotel?, restaurace na pli nikde nekon?. To prost? nekde skon?it mus, ne?

Omyl. Uli jsme asi 15 km, cca 4 hodiny ch?ze podl nekon?cch p?epln?nch pl a podle mapy ani Pescara tak velk nen! Nikde ani nznak nenpadnho msta vhodnho pro stan. U je noc, jsme frustrovan, hladov, natvan, nevme, co budeme d?lat, protoe tady stan prost? nikde nepostavme. Kalem na to, do?asn? ustupujeme p?vodnmu zm?ru a jdeme do nejbli restaurace, kde si objednme pizzu. Je vborn a nen drah. Jene po?d nemme kde spt.

Podle mapy se musme blit k st ?eky do mo?e, to je nae posledn ance, jinak nevm, co budeme d?lat. A skute?n?, nedaleko ?eky se objevil jak pro ns stvo?en, nap?l oplocen, neudrovan a po?dn? zarostl plac. Jdu to prohldnout, vidm msto pro stan. Pad mi kmen ze srdce, stavme stan a jdeme spt. Budk na brzy rno, abychom si mohli v?as prohldnout, kde to v?bec stanujeme, ne ns n?kdo zmer? a vyene.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.