July 27, 2008

Cestopis o stopovn po Evrop? VI.

Den est: Cesta dom?, pokus prvn

Cht?li jsme se jet? koupat, jene mo?e se stle neuklidnilo. Msto ple jdeme naposled do obchodu koupit si jdlo na cestu zp?t. Mstnmu oblbenmu fousatmu bezdomovci dvme nai kolejn deku, se kterou se nm u necht?lo tahat a on na ns zr jak na spasitele a mnohokrt d?kuje.

Jdeme po silnici z Montesilvana a podobn? nenpadn? jako s Pescarou navazuje dal m?sto, Sant' Angelo. Podle mapy by z n?j m?l bt op?t njezd na Autostrdu. Bohuel doslova. Vidme podobn? frustrujc dopravn situaci jako p?ed pr dny u A4. Jene tentokrt je to pln? v hji. Njezd na dlnici op?t z k?iovatky, ale navc uprost?ed m?sta, okolo parkovit?, odbo?ky na vechny strany a uprost?ed k?iovatky navc stoj policie a nhodn? stav auta na prohldku. Ze zoufalstv vybrme jednu silnici vedouc sm?rem ke k?iovatce, stojme na n s trapnou cedulkou na n?kolik set kilometr? vzdlen m?sto a stopujeme auta, kter ale m? na pln? vechny sm?ry. Vrazy v obli?ejch ?idi?? radi nebudu popisovat.

U u jsme to balili, e zkusme vymyslet n?jak alternativn ?een. Schovvme ceduli, kdy najednou zastav dodvka, Ford Transit. Mlad sympatick ?idi? nm vysv?tluje to, co u dvno vme, a to, e tady dn auto nechytme. Paradoxn? vak tm, e zastavil, dokzal, e to nen pln? pravda :) Nabz odvoz na benznku. Jasn?, e berem. Cht?l jsem batohy nahzet do nkladnho prostoru, ale kdy jsem otev?el dve?e, vypadlo na m? asi dvacetikilov kus vep?ovho masa. Take nakonec batohy na kln?, chvilku to vydrme. Italtina je zas velk jazykov barira, avak kdy jsme ?ekli, e jsme z ?ech, povdal, e je z Chorvatska, tak e bude mluvit chorvatsky a e si asi budeme rozum?t lp. M?l pravdu. Vyhodil ns a na prvn benznku na A25 a povdal, e tady auta na sm?r Bologna, Padova chytme ur?it?. Taky nm dal pr vzcnch rad, jakm m?st?m se mme na autostop rad?ji vyhnout a podobn?.

Na benzn? pouijem podchod pod dlnic, abychom se dostali na n sm?r. Sedme na lavi?ky, kter jsou hned vedle vjezdu na dlnici, a chystme cedulku. Uku ji hned na prvn kamion, kter tam zatm jet? stoj, a ?idi? krout hlavou, e ne-e. Projedou asi jet? 4 auta, kter ns spokojen? ignoruj, a pak onen prvn ?idi? vystupuje z kamionu, mv na ns a k?i? Bol?a, Bol?a. Asi si to rozmyslel, berem batohy a b?me. Je to star hnusn kamion, Jul?a zabr seda?ku spolujezdce a j sedm na tvrdm lonm prostoru mezi. Sklopit zadn pohovku se mu necht?lo, tak to budu muset vydret cestou na tvrdm.

Italtina je op?t jedin mon zp?sob dorozum?n. ?idi?, n?co okolo 4O let, na ns nejd?v n?co mluv, ale pak to vzdv, i my to vzdvme a jedeme ml?ky 80 km/h. Po p?l hodin? vak vyslov n?co, co zn jako nadvka. P?i pohledu do zp?tnho zrctka u chpu. Modr majky, Polizia Stradale za nmi, p?edjd ns a navd na odpo?vadlo. ?idi? p?ipravuje kopu doklad?, otvr tachograf a bere star kole?ka. Prokazovat se musme i my. Kdy policista pochop, e na ns italsky nem?e, chvli kouk do zem? a zaml se a pak z n?j vypadne What in Italy?. Vysv?tlujeme, e jsme na dovolen a e se vracme dom?, jene to u policista asi nerozum a jen kv, jakoe chpe. Prov??en, jestli nejsme poh?eovan nebo hledan zlo?inci trvalo snad ?tvrt hodiny, ale nakonec bylo ve v po?dku a pokra?ujeme v cest?. Za dal p?lho?ku stavme na benznce a ?idi? nazna?uje, e si mus dt pauzu.

Jdem se projt okolo benznky a Jul?a najednou zahldne ?esk kamion. Nevhm ani vte?inu a b?m se zeptat. ?idi? se za?ne smt. Jo, e ns klidn? vezme, jen e tu je mal problm, ale e to n?jak vy?eme. Nakonec z n?j vypadne, e dokonce jede i na Brno. Mme stranou radost z tto nhody a jdem naemu italskmu ?idi?i oznmit, e s nm u nejedem.

Mal problm je to, e on u veze dal dva stopa?e, ale sranda pr mus bt :) Stopa?i jsou z Polska, mlad pr, o 3 nebo 4 roky mlad ne my. Bavme se jenom anglicky, mlad ?idi?, Deny, vl angli?tinu perfektn?, ale ?etina mu zas tak ?ist? nejde. Bylo to n?co mezi ?etinou, sloventinou a jet? n??m. Pr, e je Chorvat, ale ije v ?echch. Nai polt kolegov m?li v plnu pan?lsko, ale e narazili na n?j, tak si nejd?v projedou Itlii tam a zptky a teprve pak vyraz do pan?lska. Deny nm p?ed jzdou oznm, e s nmi cestuje jet? pes :) Pozve ns p?ed jzdou na kafe a vyrme.

Na zadn seda?ce jsme se ma?kali t?i lidi, lednice a obrovsk hromada plyk?, kter ?idi? voz s sebou, ale cesta byla pohodln. Aby ne, jeli jsme si luxusnm Volvo FH12, s kabinou u silnice snad n ne maj osobky a se super vbavou. Zatmco s minulm ?idi?em jsme se na 80 km/h rozjd?li snad minutu, tady nepoznvm dn velk rozdl od osobnho auta. Mal t??tko, kter si Deny opat?il p?ed dv?ma dny, pr za kafe, nm d?l roztomilou spole?nost. Jmenuje se Dino, ale Deny mu ?k H?up.

Na benznce u Rimini vyhazujeme sv polsk kolegy, vym??ujeme si kontakty a lou?me se. Deny ?k, e se jdem narat. Vysv?tlujeme, e mme vlastn jdlo, ale vrac se nm nechpav pohled, a a? nekecme a jdem se s nm narat. Dostvme tc do ruky a Deny objednv. ?erstv steaky, hranolky, brambory, t?stoviny, salt, sry, pe?ivo, pit, pivo i vno a na mnostv v?bec neet?. U kasy pak plat jdlo pro vechny ve vi naeho rozpo?tu na celou dovolenou a jet? doobjednv kvu.

Kone?n? zas jedeme. Deny jede do Rakouska vyloit nklad a pak m jet dom? p?es Brno. Cestou furt n?co mluv, sz sprost vtipy a vyprv neuv??iteln p?b?hy z jeho cest. Dozvdme se, e hovo? plynule osmi jazyky, e je stejn? star jako j, e jednou bral 8 stopa?? narz a dostal 3500 € pokuty, a e ho jednou ve Francii chytli policist a cht?li odvst na psychiatrii, kdy zjistili, e m za sebou 27 hodin nep?etrit jzdy a e mme kdykoliv zavolat, a budem chtt n?kam jet, e d?l dobrovolnou mezisttn dopravu pro kadho, kdo mu ?ekne.

Ve?er kotvme na benzn?. Na horn zk posteli v kabin? se pr ur?it? vyspme oba, protoe i polt stopa?i to zvldli. Skldn se do tak zkho prostoru je vtipn, sice chvli hledme pozici, ale nakonec usnme.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.