July 27, 2008

Cestopis o stopovn po Evrop? VIII.

Den osm: No?n sprcha a cesta dom?, pokus druh

Asi ve t?i v noci ns probud len sprcha na stan. Chvli poslouchm a zji?uju, e ns ost?ikuje n?jak st?ka?ka, mon z vedlejho pole. Po cca 10 minutch to na pr vte?in ustane a najednou jsme pod proudem asi 10x horm. Pomalu mi dochz, e se okolo ns z trvy vysunuly zavlaova?e na trvu a perou do ns vodu ze vech stran. Jeden je hned za stanem a mme to hned z prvn ?ady. Asi 20 minut jsme pod t?kou palbou, vevnit? vak nat?st sucho. Rno musme balit mokr stan.

Deny m pro ns jet? hor zprvu ne v?era: Zahradn stroje nejsou p?ipraveny, dostal nov kol, jet naloit do Milana a s nkladem jet n?kam do Anglie. P?edstavy o cest? zptky se zhroutily. S omluvou ns vyhazuje na jaksi benznce u Verony, vym??ujem si ?sla a odjd pry?. U jsem skoro zapomn?l, jak t?k mm batoh.

Jene z benznky se nejde dostat. Pot?ebujeme na opa?n sm?r a na benzn? nen ani podchod, ani vchod zadem. Je cel oplocen a vesnici vedle sice vidme, ale p?es plot. Ven se jde dostat prost? jenom autem p?es dlnici. Vmme si vak velkho otev?enho transformtoru, kter je asi prv? v drb?, ale technik tam nen. Transformtor m vchod z obou stran… ?astn za tuhle nhodu prochzme transformtorem ven z benznky a ve vesnici hledme n?jak obchod.

Nakoupme a jdeme sm?rem, kde si myslme, e bude nadjezd nebo podjezd pod dlnic. Pot?ebujeme na druhou stranu. Hodinu a p?l chodme po pletenici silnic a pln? se ztratme, benzna naproti jakoby se vypa?ila, cestu k n nem?eme najt a a?koliv jsme na druh stran?, nem?eme se k dlnici ani dostat a do toho ns mate dlnice druh, kter se s tou prvn k? nedaleko, a pln? ztratme pon?t, kter ta nae dlnice vlastn? je. Zoufal se po dvou hodinch vracme do vesnice a ptme se mladka v mstn mototechn?. P?inese papr a tuku, abychom mu mohli n?jakm jazykov? nezvislm zp?sobem nazna?it, co vlastn? chceme. Dlouho nem?e pochopit, pro? nejdeme tam, kam ns posl, a pochop, e my prost? nemme auto, e jsme tu p?ky. P?emluvme ho, aby ns odvezl n?kam, kde to pro ns bude lep.

Nasedme do auta a jedem n?kolik minut, vyhazuje ns p?ed njezdem na sm?r Venezia. Vytahujem u zma?kan cedulky a stopujem, p?l hodiny, hodinu. Kadej ?idi? rozhazuje rukama, krout hlavou, ukazuje na jin sm?ry a j ctm, e tady to prost? nep?jde, protoe je n?co ve vzduchu. Balme a jdeme sm?rem k njezdu. Vmm si, e tady je njezd na vechny sm?ry a e v?tina aut asi jede na Padovu.

Vystoupme na jeden mal nadjezd nad dlnici, abychom se koukli, jak dlnice v obou sm?rech vypad a jestli n?co neuvidme. Bingo! V dli vidme benznu Agip, to je nae ance. Jdem zptky dol? a jdeme po mal silnici, kter vede pobl podl dlnice a doufme, e se dostaneme n?kam k benzn?. Cestou narme na ekofarmu a jdeme nektarinkovm a kiwiovm sadem. Dorazme kone?n? k benznce zezadu. Jene benznka je kompletn? oplocen vysokm plotem a zadn brna zam?en. Nevme co dl, zkusme to p?es sad, kterm se dostaneme a k dlnici, ale a tam jsem si viml, e v Itlii jsou vechny dlnice oplocen ostnatm drtem a p?stup k nim je nemon z jakhokoliv jinho msta ne je njezd.

Zas za?n zoufalost. Vracme se k brn? benznky a zkoume zvonit, jestli ns n?kdo nepust. Po ?tvrtm zazvon?n se interkomu ozv hlas. Jak vak usly angli?tinu, odmt cokoliv a zav?s. Nevme, co dl. Napadla m? vak spsn mylenka. Beru do rukou sv kl?e a strkm je do zmku z boku, odklapvm zpadku zahknutm kl?e a otvrm si brnu sm. Heurka! Po asi 3 4 hodinch op?t na sprvnm mst? a m?eme pokra?ovat ve stopovn. Ledov voda z benznky ns te? velmi pot?.

Prvn, co d?lme, je, e prohledvme cel parkovit? a hledme n?jak ?esk auto. Jul?a zas boduje. Nali jsme kamion DAF ze Zlna. Chvli ?ekme a objev se huben?j sympatick ?idi?. Rd by ns vzal, jev se ochotn?, ale ?k, e u te? bere jednoho ?lov?ka navc. Vysla?kou se sna po dlnici najt dal ?esk kamiony, aby nm pomohl dostat se dom?. Nesp?n?. Nakonec ns bere, ale musme jet trochu schovan. Bohuel si mus za pr hodin dt devtihodinovou pauzu, take ns m?e hodit nejdl do Rakouska. Nevad, jedem.

Cestou vyprvme, jak jsme se sem dostali a co se nm vechno p?ihodilo, a ?idi? se tm dob?e bav. Jedeme asi hodinu a p?l a p?ed nmi se objev kamion DAF s npisem Mikulov. Vysla?kou se s nm spojme a sname se zjistit, jestli nhodou nejede na Brno. Jede do Poho?elic u Brna, a m to cinkl, take to jede na jeden ztah. Souhlas, e ns vezme. Domlouvme si odpo?vadlo, kde p?estoupme.

?idi?, o n?co star ne j, jede s chla?kem a bere nektarinky, raj?ata a salty z Itlie do ?ech. Ne vyjedeme, ?ekme jet? asi hodinu na jeho kolegu, co jel za nm a zdrel se. Za tu dobu nm o sob? ?ek spoustu v?c a my jsme stihli taky povyprv?t. Vyrme na snad posledn cestu.

N DAF je opravdu starho ro?nku, jzda je fakt tvrd a kad prasklina v silnici je po?dn? ctit, navc nefunguje klimatizace, vedro, ale p?evme. Dozvdme, e p?lka Itlie pije mlko z Kunna a v?bec o tom netu, taky se dozvdme, pro? u to tak dlouho nebude. ?idi?i spolu p?es vysla?ku furt n?co melou a ob?as je to vtipn. Stavme na grilovan ku?e a u se pomalu ztmv.

Najezen ku?etem zas nasedme do kamionu a ?idi?i si chystaj a vym??uj filmy, aby m?li na co koukat b?hem cesty. Pr dky tomu za volantem neusnaj. Vyrme. Villach, Klagenfurt, Graz, Wien, koukme u na t?et film v kuse a j mezitm ?em, jak se ve ?ty?i rno dostaneme z Poho?elic u Brna. Neuv??teln nhoda, e kamard Nino je zrovna tuto noc nedaleko Poho?elic na n?jak akci a m auto. Prosme o odvoz, p?jde to. Super.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.