April 2, 2011

Zkazky z Indie - p?jezd, prvn dojmy, prvn tden

Cesta z Brna

Cesta z Brna do Vdn? utekla jet? rychleji, ne bys ?ekl "cesta do Vdn?". B?hem jzdy jsem se dozv?d?l, e m?j autobus jede a na letit?, take byla pitomost si kupovat jzdenku do centra a pak hledat taxi. M?l jsem dost ?asu, take jsem si nakonec p?ikoupil navc i lstek na letit? — je zajmav, e byl skoro za tu samou cenu jako lstek Brno-Vde?.

Letit? Vde?

Letit? Vde? je docela p?ehledn, vechno jsem nael bez vhn. A na to, e podle e-Ticketu Emirates jsem m?l let?t z terminlu 3, kter podle pan z infop?epky na tomto letiti neexistuje :-). I mistr tesa?... :-). Na check-inu jsem se dozv?d?l, e nedostanu ta sedadla, kter jsem si zamluvil, protoe aerolinky takovou rezervaci od naeho firemnho rezerva?nho systmu neobdrely, nat?st jsem alespo? podle svch preferenc dostal sedadlo u okna. U v ten moment m?lo mt m letadlo 20 minut zpod?n, kter se p?ed branou prothlo o 50, pozd?ji o vce jak celou hodinu.

Let do Dubaje s Emirates

Od Emirates jsem m?l velk o?ekvn, protoe se tvrd, e jsou to jedny z nejlepch aerolinek. Musm ?ct, e i p?esto m? nadchly. Leteck personl p?sobil velmi p?jemn? a profesionln?, u jen ty elegantn arabsk uniformy letuek (1) (2) na m? d?laly velmi dobr dojem. Letadlo (B777-300) bylo uvnit? velmi prakticky za?zeno, a i kdy jsem cestoval v economy class, kde se mstem hodn? et?, nectil jsem se nijak ztsn?n? ?i nepohodln?, co se s mm poslednm zitkem z dvouhodinovho letu s Travel Service v?bec ned srovnat :-). Seda?ky byly velmi pohodln, kad sedadlo m?lo vlastn televizi s dotykovm displayem a telefon, je z druh strany slouil jako joypad.

Ten "display" byl ve skute?nosti multimediln centrum pln funkc, kde jste si krom? informac o letu (v?. map z r?znch hl?, zobrazen letadla v Google Earth, sledovn obrazu z kamer na ?umku nebo pod letadlem) mohli pustit stovky film? v?. t?ch nejnov?jch, televizn i radiov stanice, poslouchat v vlastn sestaven jukebox nebo hudbu z vlastnho USB disku, internetov podcasty, koukat na uloen sportovn p?enosy nebo hrt po?ta?ov hry. Samoz?ejm? tam byly i aplikace na odesln SMS, e-mail?, a tak virtuln prohldka r?znch m?st na trasch Emirates. Nejlep na tom bylo, e jste si mohli vytvo?it sv?j vlastn Emirates profil, uloit si ho na flashku a pak ho znovu pout p?i dalm letu :-). Hrl jsem si s tm asi dv? a p?l hodiny, dal si dv? piva a pak si pustil King's Speech jenom pro sebe :-).

Jdlo bylo dosti dobr, ostatn? jak u jsem se p?edem do?etl v ?lnku, a vlastn? moje menu jsem si schoval (ve?e?e, sndan?) :-).

Jak u jsem nastnil, personl byl opravdu vjime?n — velmi pozorn a sehran, vdy s okouzlujcm sm?vem. Jen takov perli?ky: t?sn? p?ed startem p?inesli hra?ky malm d?tem a chvli si s nima hrli, aby jim tu divnou chvli zp?jemnili a zskali d?v?ru — kdo let?l letadlem a m?l nedaleko sebe n?jakho prcka, v pro? :-). Po dobu letu se s cestujcmi rdi zapojovali do r?znch debat a m?li k dispozici Polaroid, aby t?m malm prck?m zv??nili jejich prvn let, a to t?eba i v pilotn kabin?.

Celkem m? p?ekvapilo, e jsme let?li p?es Irk, vid?t z okna sv?tla z Bagddu nebo Basry bylo pom?rn? vzruujc :-).

Dubai

Letit? mi p?ilo obrovsk u z letadla. Z plochy k terminlu ns odvel autobus a jeli jsme ur?it? vc jak 10 minut, v?tinu ?asu okolo ?ady letadel. Nem?u pochopit, k ?emu je takov velikost letit?. Kdy jsem vid?l ukazatel k branm ?slo 220-260, tak mi trochu spadla brada. Ostatn? to nen to jedin, co jsem na tomto mst? nechpal.

Vnit?ek oplval luxusem. Nap?klad hlavn sklen?n vtah, kterm jsem vystoupal k terminlu, m?l v acht? skute?n vodopd :-). Podle ?asovch ukazatel? na ukazateli se Terminl 3 d p?ejt za 16 minut. M?l jsem necel 4 hodiny. Zaujal m? nap?klad supermarket cca velikosti naeho Albertu (10 pokladen), kter prodval pouze a jen cigarety. Tak takov byly na t?etm terminlu rovnou dva :-). Vude m? p?ekvapovalo, jak je mstn arabsk personl extrmn? ochotn, pozorn, mil a slun, co v naich ?eskch kon?inch nevidm tak ?asto. Zakotvil jsem zcela nhodou v sympatick restauraci v druhm pat?e. Zaujalo m? 24 druh? piv na pp? :-) a to, e msto "menu karty" jsem dostal do ruky iPad s interaktivnm menu. oupnul jsem tam dv? pivka a dal si n?jak pravd?podobn? mexick jdlo ve wrapu — viz fotky.

V Dubaji jsem byl v noci, take jsem ty ohromn v?ky ani ostrovy nakonec nevid?l :-(, ovem pro svou t?chu jsem z terminlu pozoroval, jak ten nejv, nejslavn?j v dlce ve tm? blikal, take jsem si ?kal — ano, tam n?kde je :-D

Let do Dill

Na letiti jsem se tak p?ejedl, e v druhm letadle u mi jen klimbala hlava a ani nabzenou sndani jsem si nedal. Palubn systm byl n?jak star verze (te? to byl "jen" B777-200 :-)), take jsem asi okolo pt rno padnul a probudil se a chvli p?ed p?istnm.

Prvn dojmy z Dill

Na letiti jsem musel vyplnit jaksi komplikovan dotaznk. A nechat si zkontrolovat obvan "employee" vzum. Prolo bez otzek. A jen co jsem nael sv zavazadlo, vydal se ven hledat n?jak taxi. V tu chvli m? p?ilo draho, e jsem si b?hem prvnho letu vc hrl s palubnm systmem, ne ?etl n?jak texty o Dill, kter jsem si do letadla p?ipravil. Do?etl bych se tam toti, jak taxisluby z letit? funguj a jak nefunguj. Samoz?ejm?, e jsem narazil na toho "patnho taxik?e" a svezl se z letit? do hotelu za krsnch 70 EUR.

V Indii se jezd vlevo jako v Anglii, co mi n?jak p?ed tm uniklo, take to bylo pro m? celkem p?ekvapen. Prvn dojmy celkem p?ern. M?sto na prvn pohled pinav, hrozn? p?ecpan, chaotick, vichni troub, p?ilo mi, e krom? billboard? a reklam jsem nevid?l nic barevnho, vechno ed, hn?d, zapren. Celou cestu jsem asi musel mt otev?enou pusu, protoe jsem nemohl v t rychlosti pobrat vechno to, co vidm.

Hotel — prvn dojmy

Za?alo to u p?jezdem taxiku k hotelu. P?ed branou hotelu prohledvali auto — podvozek, kufr, motor, a taky dve?e auta n?jakmi p?stroji, jestli tam asi neni ukryt bomba nebo n?co :-). Brna se otev?ela, p?ejeli jsme prh, ze kterho se zasunuly bodce zp?t do zem?. Pak jsem si viml, e tato brna je krom? hotelu spole?n i pro autosalon Rolls-Royce :-), tak nevm, jestli je tato bezpe?nost jen kv?li hotelovm host?m :-). P?ed vchodem znovu projt RTG brnou a kufr str?it do stejnho RTG za?zen jako maj na letiti. Ale nevrt vm ho, protoe u se ho ujal posl?ek, druh mi bere batoh. Ufff. Po tomto o?istci u vm hotelov personl otvr dve?e a vy se ocitte v ndhernm, luxusnm, nablskanm hotelovm "Lobby" plnm elegantn? uniformovanho personlu.

Ptaj se m?, jak se mm, jak byla cesta a e pro m? maj p?ipraven pokoj u od v?era, protoe m? ?ekali o den d?ve (Ups? Pozd?ji se dozvdm, e jsem ho opravdu zamluvil o den d?ve :(). 12 patro. Mil sle?na m? uvd do pokoje.

Hotel — pokoj

Pokoj, men (27m), avak hodn 5* hotelu. Mahagonov nbytek v retro stylu, obrovsk (!) postel, na vb?r 7 r?znch polt??, mramorov koupelna, mnoho typ? osv?tlen a lamp pro vechny r?zn p?leitosti a nat?st odhlu?n?n okna. Tak spousta drobn vychytan vbavy v?etn? kancel?skch a koresponden?nch pot?eb, veker mysliteln kosmetiky a drogerie (ve zna?ky Shangri-La), dva telefony, plasmov televize, in-room dining menu, Bible a Bhavadghita :-). Tak pln lednice pit a pokojov minibar, kadodenn tisk a kadodenn donka ?erstvho ovoce zdarma. Zaujalo m?, e z pokoje vede obrovsk okno do koupelny p?esn? do vany. Samoz?ejm? lze zathnout zv?s, ale dovedu si p?edstavit, e pro pry trvc noci na tomto hotelu to m?e bt velice inspirativn :-).

Pr minut po nast?hovn mi vol hotelov "cashier", jake to vy?eme s tou zvaznou rezervac o jeden den d?ve. Nat?st jsem usmlouval, aby ji zruili.

Hotel — jdlo

Hotelov restaurace s p?edem danm menu funguj 24/7, ale na sndan?, ob?dy a ve?e?e si mohu zvolit jdlo formou bufetu. Bufetov pulty jsou pln t?ch nejv?tch dobrot a specialit a ?lov?k t?ko odolv. Krom? r?znch b?nch jdel tu je i pult s mo?skmi plody v?etn? humra, pult polvkov, ovocn, saltov, dezertov a speciln indick. Na sndan? je tu navc p?mo dedikovan kucha? vajec, kter p?ipravuje podle p?n :-). Krom? tto mm jet? na vb?r jet? jednu dra restauraci, kter se specializuje na japonskou, ?nskou a thajskou kuchyni, ale ta u je zcela mimo m finan?n monosti. Z ve popsanho mm zdarma jen bufetovou sndani, zbytek je i tak pom?rn? drah a ned se tu jst kad den, protoe na jednom takovm bufetu (fixn cena) ?lov?k nech mon i vc ne jsou denn diety :-). Poprv jsem se n?jak neudrel a dal si ?ty?chodou ve?e?i, co jsem opravdu hodn? p?ehnal a nebylo mi pak nejlp celou noc i rno — dob?e mi tak :)

Hotel — personl

Personl je tu podle o?ekvn vborn. P?esto, e hotel m n?jakch 320 pokoj?, kad z personlu, kdo u vs n?kdy potkal, si vs pamatuje, oslovuje jmnem, jakm jste se mu p?edstavili (Mr. Martin :-)), zn vae ?slo pokoje (take se vs p?i dal nvt?v? u nept), a pokud se s nm zakecte, i o t?i dny pozd?ji um plynule tmaticky navzat, jakoby p?edchoz rozhovor skon?il p?ed 5 minutami. Kdy vid, e sedte sami a ?ekte na jdlo, p?inese noviny, kdy vid, e si je ne?tete, jde s vmi prohodit pr slov, aby vm zkrtil chvli. Kdy vid, co si nesete z bufetu za kombinaci jdel, doporu? vm n?co dalho, co se k tomu hod, a sm to p?inese.

Prvn den v prci, IBM Noida

Pracuju v Noid?, co je oficiln? jin m?sto, a jak jsem se pozd?ji dozv?d?l dokonce i jin stt :-). Do prce to mm cca 20 km jzdy taxikem z centra. Nat?st za?nme ve 12:30 (abychom pokryli stejnou sm?nu, jak je v ?R b?n), take je v tudo dobu doprava minimln (na m??tka Dill) a d se to stihnout i za 30-40 minut — tedy pokud taxik? v, kam m jet, co se mi zatm tolikrt nepot?stilo :-). Prvn jzdu do prce jsem si dal hotelovm taxkem, co byl docela dobr a pohodln bourk, ale cesta m? vyla zhruba na stejnou cenu jako cesta z letit? :-). V prci jsem byl samoz?ejm? jako prvn, protoe v Indii ?as netla? a jak postupn? lidi chodili, tak jsme se p?edstavovali. IBMko zde je ?ist, plat zde stejn pravidla jako v jinch IBM, jen je pom?rn? skrom? vybaveno. Jsou tam v podstat? jen stoly a telefony a jinak jsou to hol mstnosti. V kantn? podvaj men?ka, vdy jedno veg (40 Rs = 15 K?) a druh ne-veg (40 Rs = 19 K?), a daj se tu koupit i jin v?ci. Pro srovnn: lahev Coca-Coly tam vyjde na 20 Rs = necelch 8 K?, v mm hotelu vak cca 200 Rs = 77 K?. Jak mezi t?mito dv?ma sv?ty budu balancovat, to jet? nevm. Ceny na ulici budou hodn? blzk cenm v IBM, ale s tm sv?tem tam venku mm po?ad celkem problm. Jinak v Noid? jsou IBMka celkem dv?, a to asi kilometr od sebe, samoz?ejm?, e t?et den m? taxik? vysadil u toho patnho IBM a j si toho nejd?v neviml. Take jsem zbytek cesty dojd?l na bicykl-rike za 20 Rupi :-).

Noida

Podle r?znch text?, co jsem si o tomto zem p?e?etl, jsem o?ekval pln? n?co jinho. dajn? m?lo jt o modern ?ist msto pln firem, kol, technickch instituc apod. Co mon je na indick m??tka pravda, ale jinak jde o pinavou 400 tiscovou d?dinu plnou pochybnch, velmi nahrubo postavench staven (a na ty firmy), vechno je na sebe neskute?n? nama?kan, mlo prostoru, odpadky, rozbit chodnky i silnice, vude n?jak sutiny, kameny, dry, na kadch deseti metrech se potuluje n?jak zapomenut pes a na kadm druhm rohu je smetit?. Na jednom jsem vid?l pst se krvy, ach jo, nekecm. Samoz?ejm? vude je divn smrad, n?kdy se d zvyknout, n?kdy je p?ern. V tomto bordelu jsou takovm provizornm zp?sobem postaven stnky, kde prodvaj r?zn v?ci, ale zatm jsem se neotrkal natolik, abych do n?jakho takovho vstoupil. A samoz?ejm?, jednou za sto metr? je vysok budova s logem n?jak znm sv?tov firmy, kterou hld zav?en brna a ostraha a tm jasn? dv najevo, e vnit?ek a venek jsou dva naprosto odlin sv?ty.

Doprava

Toto je kapitola sama pro sebe, a asi to prvn, co tu cizince prat p?es nos. Mstn doprava je extrmn? hust a neplat zde skoro dn pravidla. Pro ?lov?ka, kter to vid poprv, je to opravdu intenzivn a okujc zitek. Na ?ervenou sice ?idi?i stoj, ale jakmile se vlna rozjede, vichni zbrkle kli?kuj, podjd?j se, tla? se, pruhy se nijak nerespektuj, blinkry se zde tm?? nepouvaj (ani na k?iovatkch). Dopravn zna?ky tu jsou v?tinou jen takov, kter ipkou ukazuj cestu. A hlavn?: vichni neustle, ale neustle troub, na vechny, na vechno, p?i vem i p?i ni?em. Auta se tady mjej jen velmi t?sn?, chodci se zde zsadn? nepout, ani na p?echodech, auta prost? jedou, ani nezpomal a vy se jim vyhnete, protoe vm nic jinho nezbv. Jestli vs p?echz deset narz v jednom chumlu, nevad, ?idi?e v?bec nezajmte (osobn? vyzkoueno). Chodci, kola, d?cka, vechno r?zn? p?ebh p?es silnice nhodn?, kde se jim zachce, potkte zap?hnutho osla, krvu a r?zn handmade dopravn prost?edky, kter p?ev ty nejneuv??iteln?j v?ci v mnostv, kter ur?it? minimln? 4x p?esahuje nosnost vozidla, pokud zrovna po silnici n?kdo nethne padl strom. Ob?as potkte auto jedouc v protism?ru (i p?esto, e jsou tu jinak sm?ry vdy odd?len betonovm st?ednm panelem).

P?es to vechno jsem zde nevid?l dnou dopravn nehodu, auta jsou sice obouchan, sem tam se n?jak ?ukanec stal, ale jinak zde ?idi?i ij celkem v harmonii. Jeden ?ukanec u jem zail i j — a to bylo krtnut bokem o auto, kter prv? vjelo do protism?ru :-).

Po sobotnm krtkm vletu do samho centra to chaotick p?echzen lid celkem chpu. Neexistuje toti motivace p?echzet na p?echodu pro chodce — semafory tu jsou jen mlokdy, jen na t?ch nejhlavn?jch k?iovatkch, a semafory pro chodce tu NEEXISTUJ. Ano, ?tete sprvn?. P?echod nep?echod — vude to toti vyjde nastejno. A ano, dedukujete sprvn?, e indick p?ebhn silnice jsem si u taky zkusil. N?jak se na druhou stranu prost? dostat muste.

Indov

Co mi zatm p?ijde, tak Indov jsou v pr?m?ru celkem mil lid, horkokrevn? p?sob mon jen na prvn pohled, jinak jsou v celku tolerantn a nemaj nikdy dn problm. Indky, pokud nejsou velmi obzn (co je zde b?n jev), jsou pom?rn? pohledn, v drtiv v?tin? jsou oble?n v typickch indickch atech (sr). Mlad indky maj moc p?kn rysy v obli?eji a ndhern o?i, ob?as se zada? a je za ?m se ot?et.

Na ulici je to pro m introvertn j docela pot, Indov maj tendenci zastavovat a oslovovat evidentn cizince a vid je u na sto hon?. ?lov?k jen chvli zavh, koukne do mapy nebo m p?es rameno fo?k, a hned je ve jasn. Kadch 30 vte?in mi zastav taxi, jestli nechci n?kam vzt nebo m? rovnou zastav ?lov?k, kter se pt, odkud jsem a jestli n?co nehledm, e mi porad, nebo se se mnou dv do hlub debaty. Vdy se ptaj, odkud jsem a jestli tu jsem jako turista nebo "business man", a tak se ptaj, v jakm hotelu jsem ubytovan — a tam za?n ten problm, pokud od toho ?lov?ka prv? hodlm n?co koupit. Jeliko bydlm v jednom z nejdrach hotel? v Dill, mohu v ten moment o?ekvat, e cena pro m? minimln? p?tinsobn? vy. Mm strach si pak na ulici koupit i vodu v lahvi. Musm si zjistit jmno n?jakho levnho hotelu nedaleko, jmno jin firmy atp., na vechno se m? kad pt :)

M?j b?n pracovn den

...je velmi nabit. Hotel opoutm p?ed ob?dem (tzn. po pozdn sndani) a musm mt p?ipraven materily, ze kterch ?erpm a p?ednm cel den, bez podklad? a fakt? to toti tak n?jak nejde. M?j team je ikovn?j a zkuen?j, ne jsem p?edpokldal, a kladou zke?n a velmi konkrtn otzky. Dopoledne, co stihnu, trvm p?pravou materil?, a ve?er, kdy p?ijedu na hotel n?kdy okolo p?l devt, jdu na ve?e?i a hned je deset ve?er nebo pozd?ji. V tu chvli se se mnou chce bavit snad p?lka Facebooku, protoe v ?R je zrovna ten ?as, kdy m kadej po ve?e?i, nem co d?lat a chce ode m? v?d?t prvn posledn. A v tomhle si m? udruj a zhruba do jedn do rna. A te? zas p?ejd?te na za?tek odstavce, protoe p?esn? toto se opakuje po?d dokola. Jedin ?as, kdy tu mohu myslet na n?co jinho ne na prci a ivotn reii, je vkend.

A to hlavn...

Nikde tu nen to?en pivo.K tomuto příspěvku jsem nepovolil komentáře.