June 3, 2007

Hudba, od mali?ka a plnmi douky…

Hudba je n?co, co ovliv?ovalo m?j ivot u od dob, kdy jsem za?al vnmat, e n?co hraje. Inspiroval m? k n vdycky m?j tta, v?rn fanouek klasickch rockovch kapel sedmdestch let. Jako malej prcek si vzpomnm, e dom? tahal tajn? vykeftovan magnetick psky, kter jsme na kotou?ku p?ehrvali, a j za?nal vnmat prvn nzvy kapel, prvn motivy a melodie n??eho, co pak budu milovat minimln? podstatnou ?st svho ivota. Dky ttovi a jeho vlivu jsem te? schopn rozliit pocitvou hudbu poctivho hudebnka od odflknutho komer?nho braku. Dky ttovi jsem se tak nau?il sprvn? vyslovovat prvn anglick nzvy, a to jako nap?klad Foreigner [forejdn], Waters [vaters], Wall [vl].

Od doby, co si hudbu vybrm sm, jsem proel velkm vvojem; p?es d?tsk diskotky, Pecku (kdo pamatuje?!), Medzu, Eso, puber?ck diskotky, hity barovch jukebox? a po styly, kter se ve mn? ukotvily pevn? jako kov a skla a necht?j m? pustit (a j jim za to dk). B?hem tohoto celho obdob jsem ale nikdy nezapomn?l na klasiky, u kterch jsem za?nal d?v ne u Ddy Patrasov, a b?hem libovoln doby mho dospvn jsem si je rd up?mn? poslechl, ani bych nad fotrofskou hudbou ohrnul nos. A bez nadszky, hudba se stala, vedle zdrav, rodiny a p?tel, jednou z nejcenn?jch v?c, kter mm.

O stabilit? vlivu mho tty m? nedvno p?esv?d?ila i m mal sestra, kter je sedm osm kter te? dokon?ila prvn t?du. Pozvala m? do obvku, na pi?kch se nathla do vysok poli?ky se sbrkou CD?ek s tm, e mi n?co pust a e prej budu koukat. A e jsem koukal. Pustila KISSky a za?la do toho pa?it jak na mouly. To je mi vzorov vchova!

Ale pro? jsem to v?bec za?al. N?kdy v roce 2003 jsem zjistil, jak to je bt na opravdu velkm rockovm koncert?. V tu rnu opadly posledn zbytky vlivu diskoek a popk? a j najednou v?d?l, e tohle je to, co vdycky chci. Otev?el jsem se novm kapelm a v?d?l jsem, e iv koncert je to nejlep, jak si mohu hudbu dop?t. Hodn? mi k tomu pomohly festivaly Masters of Rock. Dky nim jsem vid?l kapely, kter by k nm jinak asi nep?ijely. Dky t?mto zkuenostem jsem za?al clen? vyhledvat a hltat koncerty oblbench kapel, jak jsem jen mohl.

Ovem n?kdy to prost? nevylo. Penze, ?as, par?k ?i rozumn spojen nebylo a j m?l sm?lu. ?asto se pak stalo, e po p?e?t?n vech recenz a zkouknut DVD?ek s ivmi koncerty kapely jsem se m?l chu? propadnout hanbou za to, e jsem nevynaloil vechny prost?edky a nevyuil vechny cesty k tomu, abych se na koncert dostal. Jednm z takovch byl nap?. koncert Metallica na za?tku lta 2004. Druhm takovm bude koncert Ozzy Osbourne 26. ?ervna 2007, u kterho vce ne kdy jindy plat, e kdo pozd? chod, sm sob? kod! Hanba mi! Jsou prost? zitky, kter se u pravd?podobn? nikdy nezopakuj, protoe objekty naeho zjmu u brzy odejdou do d?chodu.

Ale znova – pro? e jsem o tom v?bec za?al pst? Protoe jsem se rozhodl, e takovou kravinu u prost? nikdy neud?lm! Kdo vh, tomu vlak ujede. Bude koncert? Koupit lstek, okamit? a na to nejlep msto! ijem jen jednou a poslouchat pak dokola sv sv?dom prost? nehodlm.

Pro toto tma je zrovna takov zajmav obdob. Nejen, e prvn pololet letonho roku jsem m?l (a budu mt) zdaleka nejvc hudebnch akc, ale tak proto, e toto obdob je ve znamen t?ch nejv?tch a nejsiln?jch koncertnch zitk?, kter m?e rockov nostalgik zat. Jsou to dva koncerty, kter se v budoucnu t?ko budou n??m p?ekonvat, protoe mlokdo ovlivnil hudbu minulho stolet tak vznamn? jako tito lid:

  • Roger Waters – The Dark Side of the Moon Live
    13. 4. 2007 (info, pr fotek)
  • Genesis – Turn It On Again (Tony Banks, Phil Collins & Mike Rutherford)
    20. 6. 2007

Na Genesis jet? lstky jsou, neujd vm tak nhodou n?jak vlak?
Jesus, he knows me… and he knows I'm right!